You are here:-درباره ما
درباره ما2020-01-30T14:01:49+03:30

مجتمع آموزشی حسین زاده درسال 1387بامدیریت مهندس احسان حسین زا ده زیر نظر فنی وحرفه ای بادوره های آموزش موبایل وکامپیوتر والکترونیک شروع به کار نموده است .وبزرگترین وتخصصی ترین آموزشگاه موبایل باحداقل2500نفر شاغل درمحیط کاردراستانها وشهرهای اطراف می باشد.

چشم انداز

باپیشرفت آموزشگاه در زمینه های علمی وتخصصی درسال 1398 رشته های مخابرات کردشگری وحسابداری نیز زیر نظر سازمان فنی وحرفه ای همرا با مدرک دیپلم در این رشته ها نیز به این مجموعه اضافه شده است.